Výpověď pro nedostatek schopnosti komunikovat

08.02.2024

Platí, že propustit zaměstnance výpovědí z pracovního poměru lze jen z důvodů jmenovaných v § 52 zákoníku práce. Správná volba výpovědního důvodu však nezřídka činí potíže. Na samém konci loňského roku vydal Nejvyšší soud rozsudek č. j. 21 Cdo 3366/2022-356, v němž posuzoval oprávněnosti výpovědi dané zaměstnanci pro nesplňování požadavků pro řádný výkon práce podle § 52 písm. f) zák. práce.

NS zejména potvrzuje, že zaměstnavatel je v ospravedlnitelné míře oprávněn smlouvou, směrnicemi či příkazy stanovit požadavky nezbytné pro řádný výkon práce, které pro danou pracovní pozici reflektují individuální podmínky a nároky na práci u konkrétního zaměstnavatele. Tyto požadavky mohou podle zmíněného rozsudku zahrnovat nejen např. fyzickou zdatnost, zvláštní odborné znalosti nebo dovednosti, ale také řídící a organizační schopnosti, morální a charakterové kvality, nároky na vystupování a týmové a komunikační dovedností.

Rozsudek pak specificky zdůrazňuje právě tzv. měkké dovednosti, neboť NS potvrdil přístup soudů, které v projednávaném případě odmítly prohlásit neplatnost výpovědi zaměstnanci, o kterém zjistily, že "schopnost komunikovat, vyjednávat a spolupracovat nebyla na úrovni, kterou při nástupu prezentoval", a jehož konfrontační, nadřazený, ironický či urážlivý styl komunikace kazil pracovní atmosféru a odrazoval od práce. Tyto tzv. měkké dovednosti najdou uplatnění, jako v souzeném případě "Hlavního nákupčího", zejména tam, kde zaměstnanec v rámci práce spolupracuje úzce s kolegy či jedná s klienty.

Rozsudek NS také uznává, že k výpovědi podle § 52 písm. f) zák. práce plně dostačuje absence požadovaných kvalit po delší dobu. Platí to i tehdy, pokud se takový nedostatek dále přímo neprojeví v porušení konkrétní povinnosti zaměstnance dané právními předpisy či v podobě neuspokojivých pracovních výsledků, které jsou samostatnými výpovědními důvody.